اگر برای فعالیت های فردا برنامه ریزی کرده اید و یا تدارک در برپایی یک مراسم هستید، شما از WBS یا ساختار شکست کار
استفاده کرده اید . ساختار شکست کار به معنی خرد کردن یک کار محصول یا که قابلیت شکسته شدن را دارد به منظور . است بر تسلط داشتن به کار باید روی تمامی زاویه ها و چارچوب های آن کار احاطه داشته باشیم . Work ساختار شکست کار یا Breakdown Structure که در اصطلاح به آن WBS میگویند فعالیت های ما را به صورت نمودار درختی نشان میدهد .
تهیه ساختار شکست کار هم میتواند بسیار ساده باشد و هم میتواند بسیار سخت و پیچیده باشد این موضوع بستگی به پروژه یا کاری که میخواهیم انجام بدهیم دارد که به چه اندازه ساده و یا بزرگ و پیچیده برد کنیم تمرکز و کنترل اشد . زمانی که یک کار بزرگ را ختوانیم داشته باشیم . بیشتری را روی موارد ریزتر آن می اولین مرحله برای اینکه برنامه ریزی بر روی کار انجام دهیم این است که یک ساختار شکست کار از آن موضوع تهیه کنیم و با ریز کردن این فعالیت ها برنامه ریزی روی پروژه را آغاز کنیم.

 

 

دریافت کتاب از اینجا