از چالش هاي اصلی كنترل پروژه مديريت اطلاعات برنامه ريزي شده و مقايسه آن با عملكرد سيستم طبق آن میاين بخش از مديريت پروژه ها به وسيله مديريت ارزش كسب شده يا Earned value management كه به اختصار به آن EVM میگويند كنترل می شود اطلاع دقيق از پيشرفت كار و مقايسه آن با برنامه ريزي كه انجام گرفته و مغايرت هاي و فيزيكی هزينه اي، زمانی از اصول مديريت صحيح پروژه هاي كوچك و بزرگ است. در اين كتاب سعی ميشود با تكنيك ارزش كسب شده و مفاهيم آن آشنا شويم.

دریافت کتاب از اینجا