بایگانی برچسب برای: مدیریت ریسک

مدیریت ریسک پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک از اجزای اساسی مدیریت پروژه‌های ساخت‌وساز است که به مدیران پروژه کمک می‌کند تا ریسک‌های محتمل را شناسایی و تحلیل کرده و برنامه‌های مناسب برای پاسخ به آن‌ها تدوین و اجرا کنند. این فصل به بررسی مراحل مختلف مدیریت ریسک، از شناسایی و تحلیل ریسک‌ها تا تدوین برنامه‌های پاسخ، پیاده‌سازی و نظارت بر این برنامه‌ها، ارزیابی و بازنگری ریسک‌ها و تکنیک‌های کاهش و انتقال ریسک می‌پردازد. این مباحث به مدیران پروژه کمک می‌کند تا پروژه‌های خود را با کمترین خطرات و بیشترین کارایی به اتمام برسانند.

فصل پنجم: مدیریت ریسک

5.1. شناسایی و تحلیل ریسک‌ها

5.1.1. شناسایی ریسک‌های داخلی و خارجی شناسایی ریسک‌های داخلی و خارجی به منظور پیش‌بینی و کاهش تأثیرات منفی آن‌ها بر پروژه ضروری است. ریسک‌های داخلی شامل مسائل فنی، مشکلات نیروی انسانی و محدودیت‌های مالی می‌شوند، در حالی که ریسک‌های خارجی شامل تغییرات قانونی، شرایط آب و هوایی و نوسانات بازار می‌باشند.

5.1.2. استفاده از ابزارهای شناسایی ریسک استفاده از ابزارهای شناسایی ریسک مانند جلسات توفان فکری، پرسشنامه‌ها، تحلیل SWOT و بررسی اسناد و مدارک پروژه به منظور شناسایی جامع و کامل ریسک‌ها انجام می‌شود.

5.1.3. تحلیل کیفی ریسک‌ها تحلیل کیفی ریسک‌ها به منظور ارزیابی احتمال وقوع و تأثیر هر ریسک بر پروژه انجام می‌شود. این تحلیل شامل بررسی تجربیات گذشته، نظرات کارشناسان و استفاده از ماتریس احتمال-تأثیر برای اولویت‌بندی ریسک‌ها است.

5.1.4. تحلیل کمی ریسک‌ها تحلیل کمی ریسک‌ها به منظور اندازه‌گیری دقیق‌تر احتمال وقوع و تأثیر مالی و زمانی هر ریسک انجام می‌شود. این تحلیل شامل استفاده از تکنیک‌هایی مانند تحلیل حساسیت، شبیه‌سازی مونت کارلو و تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره می‌باشد.

5.1.5. تدوین پروفایل ریسک پروژه تدوین پروفایل ریسک پروژه به منظور ثبت و مستندسازی ریسک‌های شناسایی شده و نتایج تحلیل‌های کیفی و کمی انجام می‌شود. این پروفایل شامل توصیف ریسک‌ها، اولویت‌بندی و اقدامات پیشنهادی برای هر ریسک می‌باشد.

5.2. تدوین برنامه‌های پاسخ به ریسک

5.2.1. تدوین استراتژی‌های پاسخ به ریسک تدوین استراتژی‌های پاسخ به ریسک به منظور کاهش احتمال وقوع و تأثیر ریسک‌ها بر پروژه انجام می‌شود. این استراتژی‌ها شامل اجتناب، کاهش، انتقال و پذیرش ریسک‌ها می‌باشد.

5.2.2. تدوین برنامه‌های پیشگیری تدوین برنامه‌های پیشگیری به منظور کاهش احتمال وقوع ریسک‌ها ضروری است. این برنامه‌ها شامل اقدامات پیشگیرانه مانند بهبود فرآیندها، آموزش کارکنان و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته می‌باشد.

5.2.3. تدوین برنامه‌های واکنش به ریسک تدوین برنامه‌های واکنش به ریسک به منظور کاهش تأثیر ریسک‌ها در صورت وقوع آن‌ها انجام می‌شود. این برنامه‌ها شامل اقدامات اضطراری، برنامه‌های جایگزین و تخصیص منابع اضافی می‌باشد.

5.2.4. تخصیص منابع برای پاسخ به ریسک تخصیص منابع مالی، انسانی و زمانی به منظور اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های پاسخ به ریسک ضروری است. این تخصیص منابع باید با توجه به اولویت‌بندی ریسک‌ها و تأثیر آن‌ها بر پروژه انجام شود.

5.2.5. مستندسازی برنامه‌های پاسخ به ریسک مستندسازی برنامه‌های پاسخ به ریسک به منظور ثبت و پیگیری اقدامات انجام شده و ارزیابی اثربخشی آن‌ها ضروری است. این مستندسازی باید شامل جزئیات برنامه‌های پاسخ، منابع تخصیص داده شده و نتایج اقدامات باشد.

5.3. پیاده‌سازی و نظارت بر برنامه‌های ریسک

5.3.1. اجرای برنامه‌های پیشگیری و واکنش اجرای برنامه‌های پیشگیری و واکنش به منظور کاهش احتمال وقوع و تأثیر ریسک‌ها ضروری است. این اجرای برنامه‌ها شامل هماهنگی تیمی، تخصیص منابع و نظارت بر عملکرد برنامه‌ها می‌باشد.

5.3.2. نظارت بر اجرای برنامه‌های ریسک نظارت بر اجرای برنامه‌های ریسک به منظور اطمینان از اجرای صحیح و موثر این برنامه‌ها انجام می‌شود. این نظارت شامل بررسی وضعیت اجرای برنامه‌ها، پیگیری انحرافات و اصلاحات لازم می‌باشد.

5.3.3. ارزیابی اثربخشی برنامه‌های ریسک ارزیابی اثربخشی برنامه‌های ریسک به منظور بررسی کارایی و اثرگذاری این برنامه‌ها بر کاهش احتمال وقوع و تأثیر ریسک‌ها ضروری است. این ارزیابی شامل تحلیل نتایج اقدامات، بازخوردهای تیمی و ارزیابی عملکرد پروژه می‌باشد.

5.3.4. گزارش‌دهی وضعیت ریسک‌ها گزارش‌دهی وضعیت ریسک‌ها به منظور اطلاع‌رسانی به ذینفعان پروژه درباره وضعیت اجرای برنامه‌های ریسک و نتایج اقدامات انجام می‌شود. این گزارش‌ها باید شامل جزئیات ریسک‌های شناسایی شده، اقدامات انجام شده و نتایج حاصل از آن‌ها باشد.

5.3.5. به‌روزرسانی برنامه‌های ریسک به‌روزرسانی برنامه‌های ریسک به منظور تطابق با تغییرات و شرایط جدید پروژه ضروری است. این به‌روزرسانی باید بر اساس نتایج ارزیابی‌ها و بازخوردهای تیمی انجام شود.

5.4. ارزیابی و بازنگری ریسک‌ها

5.4.1. ارزیابی دوره‌ای ریسک‌ها ارزیابی دوره‌ای ریسک‌ها به منظور بررسی وضعیت و تغییرات احتمالی در ریسک‌های پروژه ضروری است. این ارزیابی باید به صورت منظم و با استفاده از ابزارهای مناسب انجام شود.

5.4.2. تحلیل نتایج اقدامات پاسخ به ریسک تحلیل نتایج اقدامات پاسخ به ریسک به منظور بررسی اثربخشی و کارایی این اقدامات و شناسایی نقاط ضعف و قوت انجام می‌شود. این تحلیل شامل بررسی عملکرد برنامه‌های پیشگیری و واکنش و ارزیابی تاثیر آن‌ها بر پروژه است.

5.4.3. بازنگری و به‌روزرسانی پروفایل ریسک بازنگری و به‌روزرسانی پروفایل ریسک به منظور تطابق با تغییرات جدید پروژه و شرایط محیطی ضروری است. این بازنگری باید شامل اضافه کردن ریسک‌های جدید، حذف ریسک‌های کم‌اهمیت و به‌روزرسانی تحلیل‌های قبلی باشد.

5.4.4. تدوین درس‌آموخته‌ها تدوین درس‌آموخته‌ها به منظور جمع‌آوری تجربیات و دانش‌های حاصل از مدیریت ریسک‌های پروژه و استفاده از آن‌ها در پروژه‌های آینده ضروری است. این درس‌آموخته‌ها باید به صورت مستند و قابل دسترسی برای تیم‌های کاری و ذینفعان پروژه باشد.

5.4.5. اشتراک‌گذاری تجربیات و دانش‌ها اشتراک‌گذاری تجربیات و دانش‌های حاصل از مدیریت ریسک به منظور بهبود عملکرد تیم‌های کاری و افزایش کارایی مدیریت ریسک در پروژه‌های آینده انجام می‌شود. این اشتراک‌گذاری می‌تواند از طریق جلسات بازخورد، کارگاه‌های آموزشی و مستندسازی درس‌آموخته‌ها صورت گیرد.

5.5. تکنیک‌های کاهش و انتقال ریسک

5.5.1. تکنیک‌های کاهش ریسک تکنیک‌های کاهش ریسک به منظور کاهش احتمال وقوع و تأثیر ریسک‌ها بر پروژه انجام می‌شود. این تکنیک‌ها شامل بهبود فرآیندها، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، آموزش کارکنان و افزایش ایمنی محیط کاری می‌باشد.

5.5.2. تکنیک‌های انتقال ریسک تکنیک‌های انتقال ریسک به منظور انتقال تأثیرات مالی و زمانی ریسک‌ها به طرف‌های دیگر انجام می‌شود. این تکنیک‌ها شامل استفاده از بیمه‌نامه‌ها، قراردادهای فاینانس و قراردادهای بهره‌برداری مشترک می‌باشد.

5.5.3. استفاده از ابزارهای مالی برای مدیریت ریسک استفاده از ابزارهای مالی مانند بیمه، قراردادهای هجینگ و قراردادهای فاینانس به منظور کاهش تأثیرات مالی ریسک‌ها بر پروژه ضروری است. این ابزارها به مدیران پروژه کمک می‌کند تا بتوانند ریسک‌های مالی را به صورت مؤثرتری مدیریت کنند.

5.5.4. استفاده از قراردادهای حقوقی برای انتقال ریسک استفاده از قراردادهای حقوقی مانند قراردادهای بهره‌برداری مشترک، قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای تأمین مواد به منظور انتقال ریسک‌ها به طرف‌های دیگر ضروری است. این قراردادها باید به گونه‌ای تدوین شوند که ریسک‌ها به صورت منصفانه و قابل قبول بین طرف‌های مختلف تقسیم شوند.

5.5.5. تحلیل هزینه-فایده تکنیک‌های کاهش و انتقال ریسک تحلیل هزینه-فایده تکنیک‌های کاهش و انتقال ریسک به منظور ارزیابی کارایی و اثربخشی این تکنیک‌ها و انتخاب بهترین راهکارها انجام می‌شود. این تحلیل شامل بررسی هزینه‌های اجرایی و مزایای حاصل از کاهش یا انتقال ریسک‌ها می‌باشد.

این فصل به خوانندگان کمک می‌کند تا با اصول و تکنیک‌های مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت‌وساز آشنا شوند و بتوانند از این دانش برای مدیریت مؤثرتر و کارآمدتر ریسک‌های پروژه‌های خود استفاده کنند. با توجه به جزئیات ارائه شده، خوانندگان می‌توانند به صورت عملی و کاربردی از این اطلاعات در پروژه‌های خود بهره‌برداری کنند.

مراحل اصلی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک پروژه به طور کلی در سه مرحله انجام می‌شود که شامل شناسایی ریسک، تحلیل ریسک و پاسخگویی به آن می‌باشد. هر یک از این مراحل به منظور اطمینان از شناسایی، ارزیابی و پاسخ به ریسک‌ها به نحو احسن طراحی شده‌اند.

مراحل اصلی مدیریت ریسک

مراحل اصلی مدیریت ریسک

مرحله شناسایی ریسک

این مرحله شامل پیش‌بینی تمامی ریسک‌های پیش رو و مستند نمودن آن‌ها است. در این مرحله، تیم پروژه به بررسی تمامی عوامل داخلی و خارجی می‌پردازد که ممکن است به نحوی بر پروژه تاثیر بگذارند. استفاده از جلسات هم‌اندیشی، بررسی سوابق پروژه‌های مشابه و تجزیه و تحلیل محیطی به شناسایی ریسک‌های بالقوه کمک می‌کند.

مرحله تحلیل ریسک

در این مرحله، ریسک‌های شناسایی شده به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند. این تحلیل شامل ارزیابی احتمال وقوع هر ریسک و تاثیرات ناشی از وقوع آن‌ها است. تحلیل کیفی و کمی به تیم پروژه کمک می‌کند تا ریسک‌ها را اولویت‌بندی کرده و منابع را به طور موثر تخصیص دهند.

مرحله پاسخگویی به ریسک

در این مرحله، استراتژی‌های مناسب برای هر یک از ریسک‌ها تعیین و اجرایی می‌شود. این استراتژی‌ها شامل کاهش احتمال وقوع یا اثرات ناشی از ریسک‌های پراهمیت است. اقدامات پیشگیرانه و واکنشی برای کاهش تاثیرات منفی و افزایش احتمالات مثبت اجرا می‌شوند.

در بسیاری از شرکت‌ها، این مراحل با توجه به تجربیات مدیران پروژه، موارد ثبت شده مشابه و دستورالعمل‌های موجود انجام می‌شوند. اما با توجه به محدودیت اطلاعات مستند شده، بعضاً با شکست مواجه می‌شوند.

مفاهیم کلی

محدوده پروژه (Scope)

شامل اهداف پروژه و بودجه مالی و زمانی برای دستیابی به این اهداف است. محدوده پروژه مشخص می‌کند که چه فعالیت‌هایی باید در چه زمان و با چه هزینه‌ای به انجام برسند. در واقع، نشانگر زمان، هزینه و کیفیت اجرا، یعنی مولفه‌های اصلی مدیریت ریسک است.

ساختار شکست کار (WBS)

ساختار شکست کار ابزاری برای دسته‌بندی فعالیت‌ها است که به سازماندهی بهتر فعالیت‌های پروژه کمک می‌کند. هر فعالیت در ساختار شکست کار نیز محدوده خاص خود را دارد که زمان، هزینه و کیفیت آن فعالیت را مشخص می‌کند.

رویداد ریسک

رویداد ریسک به معنای بروز یک شرایط غیر قطعی است که ممکن است بر زمان، هزینه و یا کیفیت پروژه اثر بگذارد. احتمال وقوع و میزان اثرگذاری، دو بعد اصلی هر رویداد ریسک هستند.

مدیریت ریسک در پروژه

مدیریت ریسک به معنای رویکردی است که برای مقابله با ریسک‌های شناسایی شده به کار گرفته می‌شود. این رویکرد می‌تواند شامل پذیرش ریسک، انتقال ریسک به دیگر ارکان پروژه، کاهش ریسک و یا پرهیز کامل از آن باشد.

پذیرش ریسک

پذیرش ریسک به این معنا است که شدت اثرات ناشی از وقوع ریسک به قدری ناچیز است که نیازی به انجام اقدام متقابل برای جلوگیری از بروز آن وجود ندارد.

انتقال ریسک

انتقال ریسک به دیگران عموماً در قالب بندهای قراردادی صورت می‌گیرد و طرف پذیرنده، در قبال دریافت امتیازاتی می‌پذیرد که برخی ریسک‌ها را بر عهده بگیرد.

کاهش ریسک

کاهش ریسک به معنای اقداماتی است که سبب کاهش احتمال بروز و یا کاهش شدت عواقب ناشی از بروز ریسک می‌گردد.

پرهیز کامل از ریسک

پرهیز کامل از ریسک در مواردی رخ می‌دهد که عواقب ناشی از بروز ریسک به قدری سهمگین است که به هیچ عنوان نمی‌توان بروز آن را تحمل نمود.

استراتژی‌های مدیریت ریسک

1. استراتژی ناحیه‌ای مدیریت ریسک

در استراتژی ناحیه‌ای، در هر مرحله دو بخش از پروژه از نظر ریسک‌های موجود مقایسه می‌شوند. سپس مشخص می‌شود که هر یک از این ناحیه‌ها با چه احتمالی در معرض بروز ریسک‌های مختلف قرار دارند و بروز این ریسک‌ها در هر ناحیه، با چه وزنی کل پروژه را متاثر می‌سازد. این دو ناحیه در یک نمودار دو بعدی تصویر می‌شوند و مشخص می‌شود که هر گونه اقدام در راستای مدیریت ریسک در یک ناحیه، چه اثرات متقابلی در ناحیه مجاور خواهد داشت.

2. استراتژی بده-بستان در مدیریت ریسک

در استراتژی بده-بستان، اهداف مدیران و اولویت‌های پروژه در خصوص هزینه‌ها، مدت و کیفیت اجرا، احتمال تغییر در کار و … ناشی از هر گونه اقدام در راستای مدیریت ریسک مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری می‌شود که کدامیک از مولفه‌های تعریف شده باید برای حفظ سایر مولفه‌ها قربانی شوند.

3. استراتژی مدیریت ریسک بر مبنای ساختار شکست کار

این استراتژی با توجه به اصول کلی تعریف شده در مبانی مدیریت پروژه شکل گرفته و برای هر یک از فعالیت‌های موجود در ساختار شکست کار، ریسک‌های موجود و احتمال و عواقب بروز آن‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهد. در این روش تلاش می‌شود تمامی ریسک‌ها کنترل شوند و تعریف حالت بهینه برای پروژه چندان مدنظر نمی‌باشد.

4. استراتژی بهینه‌سازی ریسک‌های پروژه

در این روش، یک مدل ریاضی برای تحلیل و ارزیابی ریسک تعریف می‌شود که کارایی هر یک از اقدامات انجام شده در مراحل مختلف مدیریت ریسک را وزن‌ دهی می‌کند و تلاش می‌کند در قالب محدودیت‌های موجود و با صرف کمترین هزینه، اهداف مورد نظر را به دست آورد. اگرچه این روش به نظر کارآمد جلوه می‌کند اما تعریف توابع ریاضی و مدل‌سازی ریسک‌ها بسیار پیچیده خواهد بود.

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحث مطرح شده، مدیریت ریسک باید در هر سه مرحله شناسایی،تحلیل و پاسخ، به صورت ترکیبی از استراتژی ناحیه‌ای و بده-بستان انجام شود و تا جای ممکن تلاش شود که با توجه به ساختار شکست کار به بهینه‌سازی ریسک‌های کل پروژه پرداخته شود. تصمیم‌گیری برای انتخاب میان پذیرش، پرهیز، کاهش و یا انتقال ریسک برای فعالیت‌های مختلف همچنان بر دوش مدیر پروژه خواهد بود و از پروژه‌ای به پروژه دیگر، تفاوت‌های قابل توجهی خواهد داشت.

استراتژی‌های مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی

کارهایی که نباید انجام داد

به صورت کلی برای موفقیت در هر مساله با مجموعه ای از کارهایی که باید انجام داد مواجه میشویم اما کارهایی که نباید انجام داد هم از اهمیت بالایی برخوردار است.
چه کسی فرد موفق تری است ؟ فردی که در همه حوزه های زندگی و کاری میداند چه کاری درست است که انجام دهد ؟ یا کسی که میداند چه کارهایی را نباید انجام دهد ؟ اگر میخواهید در زندگی و در کسب و کار خود موفق باشید این مهمترین عامل تاثیر گذار روی آنهاست.

برای رسیدن به کار صحیحی که لازم است انجام دهید ابتدا باید کارهایی که نباید انجام دهید را بدانید سپس کار لازم را انتخاب کنید.

به این موضوع مدیریت ریسک میگویند که خود رشته دانشگاهی است. کارهایی که نباید انجام دهیم همان تجربه است، تجربه خودمان و تجربه دیگران و اصولا افراد با تجربه عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند. خب حالا نکات ذکر شده کلی را به جزئیات و مثال توضیح میدهم.

دو فرد را در نظر بگیرید که هردو بسیار زیاد اخبار را پیگیری میکنند تا بر اساس اخبار تصمیم گیری های بیزینس خود را بگیرند. یک فرد فوق العاده موفق و یک فرد بسیار عملکرد ضعیفی دارد.

اگر دقت کنید متوجه میشوید فرد موفق در اطلاعات ورودی به مغز خود فیلترهایی زیادی دارد. او در ابتدای مطالعه اطلاعاتی که اهمیتی ندارد را کنار میگذارد و براساس اطلاعات کاربردی مطالعات و تصمیم گیری های خود را انجام میدهد.

با دریافت این اطلاعات صحیح حالا زمان این است روی کاغذ کارهایی که نباید انجام دهید را یادداشت کنید. این بهترین عملکرد شما را رقم خواهد زد.

مثال: فرض کنید قصد سفر به شمال دارید. ابتدا باید اطلاعات دقیق از آب و هوا و جاده های مسیر و مقصد را بررسی کنید. اطلاعات آب و هوای اصفهان به درد شما نخواهد خورد. حال با توجه به این اطلاعات مسیر هایی که از نظر بد بودن راه و آب و هوا وضعیت بدتری دارند را جدا میکنید و بهترین مسیر را انتخاب میکنید.

یا فرض کنید مقداری پول برای سرمایه گذاری دارید. در تیرماه سال 1399 حسن به شما میگوید من تمام دارایی خود را در بورس گذاشتم و الان چند برابر شده است.

پس شما فکر میکنید این کار درست است و پول های خود را به بورس حسن میسپارید. شما ابتدا باید ببینید چه کارهایی نباید انجام دهید. تجربه اساتید به شما میگوید با تمام دارایی های خود وارد نشوید، تمامی پول خود را روی یک سهم سرمایه گذاری نکنید و…

مثال آخر فردی از اطرافیان خود را میبینید در حوزه شغلی خود بسیار خوب عمل میکند و صاحب ثروت شده.

شما فقط با این اطلاعات که اکبر در شغل دفتر املاک پول زیادی به جیب زده بدون مشورت یا مشورت با افرادغلط که فقط به شما میگویند در این شغل باید چه کارهایی انجام دهید وارد این حوزه میشوید.

یا بر حسب شانس موفق خواهید شد و یا بر اساس اصول شکست میخورید. شما برای شروع این شغل باید بیشتر از کارهایی که باید انجام دهید سمت کارهایی که نباید انجام دهید میرفتید.

نباید کارشناسانی که اعتباری کاری شما را خراب میکنند استخدام کنید. و نباید همه مشتری ها را پول ببینید. همچنین نباید طرز برخوردتان با همه مشتری ها به یه شکل باشد . نباید …

علیرضا بهرامی نسب

1400/02/25

خروج آمریکا از خاورمیانه

در این مقاله خروج آمریکا از خاورمیانه و تاثیرات آن را بررسی خواهیم کرد!

آمریکا در آستانه تغییر استراتژی ۷۵ ساله خود نسبت به ریاض و منطقه خاورمیانه قرار دارد.

در گذشته آمریکا وابستگی شدیدی به نفت خاورمیانه داشت و با کوچکترین تغییرات در قیمت نفت و در خطر افتادن مبادلات آن اقتصاد آمریکا با مشکلات زیادی مواجه میشد.

اما چیزی که امروز میتواند اقتصاد آمریکا را با مشکل مواجه کند کرونا و مشکلات مشابه آن است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده در اکتبر سال ۲۰۱۸ گفت که خانواده سلطنتی عربستان سعودی بدون آنها بیشتر از دو هفته دوام نخواهد آورد.

هفته گذشته اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده بالاخره به غرایز ضد سعودی خود جامه عمل پوشاند.

شنبه ۲۷ اردیبهشت برابر با ۱۶ ماه مه، جان بردلی، نویسنده، روزنامه‌نگار و متخصص حوزه خاورمیانه در مجله اسپکتی تور نوشت: ترامپ دستور برچیده شدن پدافند هوایی پاتریوت را از این کشور صادر کرده است.

این سیستم ضد موشکی پس از حمله موشکی به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان به این کشور ارسال شد. ترامپ همچنین دستور به فراخوانی صدها سرباز و نیروی دریایی آمریکا از خلیج فارس داده است.

حضور ناوهای جنگی آمریکا با ده‌ها فروند جنگنده‌های هوایی این کشور در آب‌های خلیج فارس در برابر هرگونه بی‌ثباتی احتمالی حیاتی به‌حساب می‌آید.

چیزی که مشخص است آمریکا نمیتواند با قدرتی که چین دارد در چند جبهه جنگ کند. از این رو سیاست آمریکا از حضور در خاورمیانه و غارت کشورهای عربی به مهار چین تغییر کرده.

در گذشته نفت بسیار ارزشمندتر از امروز بود، امروزه با آمدن فناوری های نو برای انرژی و همچنین خودکفا شدن آمریکا در استخراج نفت سیاست گذشته لازم بود تغییر کند.

با خروج آمریکا یک خلا بزرگ قدرت در خاورمیانه ایجاد خواهد شد و برای پر کردن این خلا ایران، ترکیه و اسرائیل گزینه های اصلی هستند.

با خروج آمریکا احتمال توافق ترامپ با ایران به شدت افزایش خواهد یافت و اقتصاد در خاورمیانه تغییرات اساسی را تجربه خواهد کرد.

اعرابی که به فروش نفت و تامین غذا و امنیت از طریق آن عادت کرده بودند باید به فکر تغییر باشند. توافق امارات و اسرائیل هم میتوان جزو این تغییرات که امارات در پیش گرفته دانست.

با خروج آمریکا از خاورمیانه ریسک اقتصادی توافق با آمریکا بالا خواهد رفت که مستلزم تغییر استراتژی های سرمایه گذاری خودمان باید باشیم.

جهان بعد از کرونا با تغییرات بزرگی روبرو خواهد بود و هیچگاه به دوران قبل از کرونا برنمیگردیم.

علیرضا بهرامی 1399/06/19

مدیریت ریسک به زبان ساده

قبل از شروع مطالعه لازمه بدونید سعی شده در این مطلب،مدیریت ریسک به زبان ساده و دلیل اهمیت آن توضیح داده بشه.و درباره زندگی و کسب و کار همه افراد جامعه باشه و یک سری باید ها و نباید هایی که روی زندگی داریم بحث بشه.

 

مدیریت ریسک risk management به عنوان یکی از دوازده ارکان اصلی دانش مدیریت پروژه معرفی شده. که تعریف اصلی اون توی کتاب پیکره دانش مدیریت پروژه : «کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثری نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می‌باشد»

 

خب حالا مدیریت ریسک یعنی چی ؟

فرض کنیم قصد رفتن به یک سفر از قم به اهواز رو داریم. توی فصل زمستان که بارش شدید برف رو هم توی برخی مناطق داشتیم و بعضی از جاده ها کاملا بسته شده و برخی از اونها ترافیک سنگین و تصادفات شدید گزارش شده.

مدیریت ریسک یعنی ما همه راه هایی که میتونیم این مسیر را تا مقصد بریم بررسی کنیم و با توجه به احتمال هایی که وجود داره به هر مسیر یه نمره ای بدیم. بر اساس اینکه نمره هر مسیر بالاتر بود ریسک و خطر اون مسیر بیشتره. و به همین ترتیب کمترین نمره و مسیری که کمترین خطر رو داره انتخاب و حرکت کنیم.

 

مدیریت ریسک چه جاهایی کاربرد دارد ؟

توی هر بخش از زندگی یا کسب و کار که ما بیش از یک انتخاب داریم مدیریت ریسک کاربرد داره و باید بهش اهمیت بدیم.

انتخاب مصالح برای پروژه، انتخاب پیمانکار برای ساخت، انتخاب نوع و مدل لباس ها از فروشنده عمده برای مغازه، انتخاب تجهیزات فنی لازم برای مکانیکی، انتخاب خودرو بمنظور خرید، انتخاب هدیه برای یک دوست و انتخاب همسر برای زندگی و…

اغلب ما در زندگی دنبال این هستیم که باید چه کاری را انجام دهیم. در صورتی که مهمتر از این موضوع دانستن کارهایی که نباید انجام بدهیم است.

خیلی وقت ها پیش اومده که کاری رو انجام دادیم و بعد با پشیمونی بسیار زیاد به این موضوع فکر کردیم که چرا باز این کارو انجام دادم ! پس یک لیست از کارهایی که نباید انجام دهید داشته باشید.

همیشه ریسک ها ثابت نیست و در طول دوره های مختلف ممکنه یک ریسک خاص بالا یا پایین باشه. خرید دلار در یک زمان میتونه ریسک باشه و در یک زمان دیگر نه سود زیادی هم داشته باشه.

داشتن پول نقد ممکنه در یک زمان خاص ریسک بالایی داشته باشه و در یک زمان به نفع شما باشه.

نگهداری پول نقد در زمان رونق اقتصادی و بالا رفتن قیمت ها ریسک بسیار بالایی رو داره. ولی در زمان رکود اقتصادی و همزمان با کاهش تقاضا در ایران و جهان داشتن پول نقد باعث میشه طی چند ماه آینده سود های خوبی رو داشته باشید.

 

همین الان که این مطلب رو دارم مینویسم در تاریخ 1399/01/07 که جهان بدلیل شیوع ویروس کرونا دچار رکود شدیدی شده. البته در صورتی که کرونا هم نبود تا نهایتا ده ماه آینده قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شاهد همین رکود اقتصادی می بودیم.

مدیریت ریسک و لیست کارهایی که نباید انجام بدهیم رو فراموش نکنیم …!